Léčíme diabetes moderně?

MUDr. Tom Philipp, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění s prof. Terezií Pelikánovou a prof. MUDr. Milanem KvapilemNa půdě Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny se 20. května 2014 sešli zástupci parlamentu, resortu zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, aby společně s lékaři hledali cestu k efektivnějšímu čerpání prostředků a zajištění vyšší kvality života významnému množství českých pacientů s diabetem.

Konal se zde seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví pod záštitou předsedy výboru prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. a místopředsedů výboru  MUDr. Davida Kasala, MUDr. Jaroslava Krákory, Mgr. Soni Markové, MUDr. Víta Kaňkovského, MUDr. Pavla Antonína a poslance PharmDr. Jiřího Skalického, Ph.D. na téma Léčíme diabetes moderně?

Na Semináři zazněla mnohá zajímavá témata a náměty k diskuzím. Jmenujme např. příspěvek  MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění na téma „Ekonomické a sociální aspekty diabetu 2. typu“, prof. MUDr. Tereza Pelikánová, DrSc. – předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP promluvila o Národním diabetologickém programu v letech 2012 – 2022 , prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, předseda Diabetické asociace České republiky přednesl o Moderní léčbě diabetu 2.typu a doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. – Centrum dětského diabetu Pediatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol přiblížil poslancům téma obzvlášť palčivé – Dětský (tak trochu jiný) diabetes a zdůraznil nutnost prověřit hodnocení malých diabetiků pro nárok na příspěvky sociální péče, které jsou v současnosti naprosto neuspokojivé.

Před tímto setkáním měli poslanci a zaměstnanci sněmovny si nechat ověřit parametry důležité pro zdraví. Přímo na místě si měřili krevní tlak, glykémii, váhu, tělesný tuk… Naměřené hodnoty měli možnost zkonzultovat s přítomnou lékařkou.

 Diabetes dnes Českou republiku stojí přes 38 miliard korun ročně, z toho 22 miliard z peněz zdravotního pojištění, což představuje největší nákladovou položku v systému zdravotní péče.

Avšak pouze třetinu výdajů stojí vlastní primární léčba diabetu. Naproti tomu systém neefektivně vyčerpá přes 60 procent na léčbu komplikací. Tento poměr vychází z minulosti, kdy odpovídal tehdejším terapeutickým možnostem. Aktuální stav medicíny umožňuje snížit výdaje na léčbu komplikací zavedením moderní terapie. Přesun části prostředků z léčby komplikací do včasné moderní terapie přinese kvalitnější život významnému množství pacientů.

Česká republika je jednou ze zemí s nejvyšším výskytem diabetu v Evropě. Diabetici tvoří v Česku 10 % populace, jejich počet se za posledních 20 let zdvojnásobil a stále roste. Chronickými komplikacemi diabetu trpí 1/3 pacientů. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný.

Epidemie diabetu

 Česká republika je zemí s jednou z nejvyšších prevalencí a incidencí diabetu v Evropě. V roce 2012 se s diabetem v Česku léčilo více než 840 tisíc lidí, počet nemocných se tak za posledních dvacet let zdvojnásobil. Zhruba 250 tisíc lidí s diabetem žije, ale o nemoci neví. Diabetici tvoří v Česku až 10 % populace a jejich počet stále roste.

Statistická data ukazují, že chronickými komplikacemi diabetu trpí nejméně 29 % pacientů; postižením ledvin 97 133, postižením zraku 100 662, syndromem diabetické nohy 43 248 (amputací končetiny 10 425). Většinou v důsledku některé z pozdních komplikací diabetu v průběhu jednoho roku umírá až 24 000 diabetiků. Každoročně je diabetes v průměru nově zjištěn u 55 tisíc obyvatel ČR.

Jaké jsou náklady na léčby diabetu v ČR

Rozdílné propočty se shodují na nákladech na léčbu diabetu dosahujících přes 22 miliard korun za rok. Z této částky více než 60 % nákladů připadá na léčbu komplikací diabetu vyžadujících hospitalizaci pacienta. Pouze 5 % jsou náklady na ambulantní péči, do 20 % náklady na farmakoterapii diabetu – inzulin se podílí 3/4 a perorální antidiabetika 1/4. Náklady na léčbu přidružených onemocnění diabetu, např. hypertenze (nejzávažnější ze všech jsou kardiovaskulární komplikace diabetu) tvoří až 15 % z nákladů.

Sociální náklady ministerstvo zdravotnictví odhaduje na 16 miliard korun. Přímé sociální náklady v souvislosti s diabetem se dle statistiky České správy sociálního zabezpečení ročně pohybují kolem 10–11 miliard korun za sociální péči a sociální příspěvky. Nepřímé náklady zahrnující úbytek na HDP vzhledem ke snížené pracovní produktivitě jsou odhadovány na přibližně 6 miliard korun.

 Problémem je především vysoký počet pacientů s chronickými komplikacemi 

 „Vysoká hladina cukru v krvi, hyperglykémie, organismu velmi škodí a vede k poškození řady orgánů. Tyto konkrétní projevy onemocnění označujeme za komplikace diabetu. Jsou tím, co ohrožuje kvalitu života i pacientův život samotný, a také jsou z hlediska nákladů na léčbu diabetu tím nejdražším. Proto se především snažíme pomocí kompenzace diabetu, tedy udržováním správné glykémie, těmto komplikacím předcházet,“ uvádí do problematiky předseda Diabetické asociace ČR, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA.

Snížení počtu pacientů trpících chronickými komplikacemi diabetu představuje hlavní výzvu české diabetologie. Pokud chceme být efektivní a pomoci co největší skupině pacientů co nejdříve, jednoznačně musí dojít k navýšení podílu pacientů, kteří obdrží účinnou léčbu včas. Časně zahájená a dobře vedená léčba umožňující dosažení kompenzace diabetu je prevencí vzniku pozdních komplikací, nebo je alespoň o řadu let oddálí. Odborníci se shodují, že tak můžeme snížit výskyt komplikací diabetu až o polovinu. Investice do primární léčby diabetu, tedy do prevence komplikací, se vrací a to v časovém horizontu dvou až pěti let.

 „Pozitivní zprávou je, že podávání moderních antidiabetik umožňuje intezivní terapii a snižuje tak riziko vzniku komplikací. Intenzivní a komplexní léčba v delším časovém úseku prokazatelně snižuje i úmrtnost. Velmi slibné výsledky má v tomto směru léčba gliptiny, léčivými přípravky, které zvyšují účinek přirozených střevních hormonů – inkretinů,“ říká prof. Kvapil.

 Jak zastavit epidemii diabetu?

Finanční zátěž, kterou léčba diabetiků představuje pro zdravotnický systém, je enormní. Pokud by se nárůst počtu pacientů nezpomalil, do budoucna by už nebyla únosná. Diabetologové proto bijí na poplach a v roce 2012 představili Národní diabetologický program pro léta 2012 až 2022, jenž má zastavit nárůst počtu pacientů s komplikacemi.

„Posláním Národního diabetologického programu je podpořit opatření pro prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu diabetu i jeho komorbidit, prevence komplikací diabetu a kontrola kvality systému. Přímým důsledkem bude snížení počtu nemocných, časnější záchyt pacientů s diabetem a intenzivnější terapie diabetu a komorbidit,“ říká předsedkyně České diabetologické společnosti prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Národní diabetologický program má deklarovánu podporu Ministerstva zdravotnictví ČR a výborů Parlamentu ČR a je dostupný na webu České diabetologické společnosti: http://www.diab.cz.

 V Evropě a Severní Americe jsou komplikace diabetes mellitus nejčastější příčinou slepoty a nejčastější příčinou amputace dolních končetin. „Čtyřicet až šedesát procent pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří musejí kvůli záchraně života docházet na umělou ledvinu nebo je jim funkce ledvin jinak kompenzována, mají diabetes,“ upozorňuje prof. Pelikánová.

 Tři čtvrtiny diabetiků umírají na choroby srdce a cév

Dnešní měření hladiny krevního cukru spolu s měřením krevního tlaku, tuků v krvi a obsahu tuku v těle zákonodárců jsou chtěnou aktivitou jak upozornit na skutečnost, kterou jsou kardiovaskulární komplikace diabetu. Ze všech komplikací uvedených v tabulce je můžeme považovat za nejzávažnější. Na nemoci oběhové soustavy u nás umírá vůbec nejvíc lidí: na jejich vrub připadá víc než polovina úmrtí. Tolik obávané rakovině patří až druhé místo… V populaci diabetiků je podíl úmrtí způsobených nemocemi srdce a cév ještě vyšší.

„Diabetes zvyšuje řadu rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění. To vede ke kornatění tepen, což je problematické vždy, ale zejména u tepen, jež zásobují srdce kyslíkem. Výsledkem je, že srdeční infarkt je u diabetiků až pětkrát častější než u běžné populace. Zvyšuje se též riziko cévní mozkové příhody,“ uzavírá prof. Kvapil.

 

Publikováno v Novinky.