Činnosti

Diabetická asociace realizuje svojí činnost v několika projektových oblastech, které odráží cíl asociace a princip propojování pacientských a odborných společností. Každá tato oblast má jeden nebo více konkrétních projektů. Prioritou činnosti Diabetické asociace ČR jsou mediální aktivity.

Toto jsou příklady projektů asociace v předchozích letech:

Podpora časopisu Dia Život
Příprava a organizace mimořádného vydání v nákladu 48 000 ks. Cílem je podpora povědomí o časopisu a využití jeho edukační hodnoty. Projekt také podpoří získání předplatitelů a prodej edukačních materiálů Svazu diabetiků.

Průzkum vnímání kvality péče pacienty
Kompletní realizace průzkumu u více jak 1000 pacientů. Získaná data potvrzují slabší místa v péči o diabetiky – nedostatečné povědomí pacientů, edukace, kapacity systému apod

Farmakoekonomická analýza (cost of illness) u diabetiků 2. typu
Projekt s metodikou CORE_2 u téměř 500 diabetiků. Design, sběr a analýza nákladových dat. Data popsala nákladovost léčby diabetika 2. typu a porovnala strukturu nákladů (článek Dr Doležal – Medical Tribune 15/09).

Analýza dat VZP
Kompletní analýza dat VZP o provedených výkonech u pojištěnců s diabetem. Data pokrývají období 2002-2006 a každý rok budou aktualizována o další kalendářní rok. Cílem je upozornit na nerovnováhu mezi doporučeními a skutečně vykázanou péčí. Data mohou podpořit vytvoření registru kvality péče

Veřejné slyšení v Senátu
Prezentace problematiky diabetu, stavu péče, nákladovosti i možností prevence směrem k zákonodárcům.

Semináře pro sestry
Série vzdělávacích seminářů pro sestry převážně z diabetologických ordinací. Cílem je podpořit a rozvinout kompetence a dovednosti sester při edukaci a konzultaci pacientů s diabetem.

Rešerše dat a informací o značení potravin nutričními hodnotami, jak je navrhováno v rámci EU
Přehled situace kolem značení potravin. Získání komentáře odborníků i pacientů. Jednání s Potravinářskou komorou a zástupci průmyslu.

Pilotní projekt: „Opěrná místa“ (v přípravě)
Projekt na podporu edukace a konzultace pacientů s diabetem (sekundární prevence) nebo rizikových osob (primární prevence) mimo ordinace ve spolupráci s edukační sestrou. Cílem je zvýšit povědomí a znalosti pacientů a vyhodnotit situaci u osob se zvýšeným rizikem onemocnění. Projekt by měl testovat možnosti navýšení kapacity v systému péče.

DiaStobDen
Mediální aktivita s dalšími partnery s cílem upozornit na riziko diabetu a možnost prevence.

Pochod proti diabetu
Mediální aktivita v rámci Světového dne proti diabetu ve spolupráci s farmaceutickou společností

Setkání s diabetiky ve spolupráci se Svazem diabetiků ČR
Rodinná párty, setkání předsedů ÚO SD

Kampaň „S cukrem opatrně“
Informační kampaň pro celou populaci o riziku diabetu.

Kampaň: „Nedejte cukrovce šanci“
Brožura a s ní spojené aktivity v supermarketech.

Projekt: „Cukrovka – riziko blízko každého z nás, Poznej to své“
Měření glykémie a vyhodnocení rizika diabetu 2. typu (FINNRISK dotazník) v 19 lékárnách ČR. Cílem je zvýšit povědomí populace o rizikových faktorech a možnosti prevence.

Podpora analýzy skutečných nákladů v ordinaci lékaře vs. regulace plátce.
Získání a prezentace dat, která poukazují na nesoulad skutečných nákladů v péči dle doporučení a regulovaných nákladů pro jednotlivé skupiny léčených diabetiků (dieta, PAD,…)

Podpora procesu „Standardizace péče“
Podílení se na definování priorit péče o pacienta s diabetem. (článek prof Kvapil – Dia Život 1/09)

Měření glykovaného hemoglobinu. Kampaň „Dlouhý cukr“.
Podpora měření HbA1c na veřejných místech při WDD s cílem zvýšit povědomí a využívání měření tohoto zásadního parametru kompenzace

Distribuce novin Medical Tribune do ordinací diabetologů
Podpora odborné informovanosti lékařů-diabetologů a vkládání informací o práci asociace.


Mimo tyto ucelené projekty se asociace prezentuje na odborných setkáních, jednáních se zákonodárci, zástupci plátce péče nebo MZ. Asociace vydává průběžně informace formou tiskové zprávy, tiskové konference nebo článků a prezentací. Asociace vydává informace i formou www stránek (zásadní aktualizace v červnu 2009 spojená s projektem „S cukrem opatrně“)

V roce 2008 se asociace věnovala projektů se zaměřením na:

  • medializaci diabetu
  • standardizaci diabetické péče
  • medializaci informací o diabetu

Navíc se asociace angažuje ještě v těchto samostatných projektech:

  • Pilotní projekt „Opěrných míst“ pro podporu sekundární a primární prevence mimo ordinace
  • Označování potravin nutričními hodnotami