Stanovy Diabetické asociace České Republiky

STANOVY DIABETICKÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

NÁZEV

§ 1

Název spolku: Diabetická asociace České republiky z. s. (dále jen „spolek“)
Používaná zkratka: DAČR
Ekvivalent v anglickém jazyce: Czech Diabetes Association
Používaná zkratka v anglickém jazyce: CDA
IČ: 27028054

SÍDLO

§ 2

Sídlo spolku: V Úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5
Adresa pro doručování: FN Motol, Interní klinika
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

§ 3
Působnost spolku je na území České republiky.

ÚČEL SPOLKU A ZPŮSOB JEHO NAPLŇOVÁNÍ

§ 4

Účelem spolku je:
a) integrovaný přístup ke zlepšení péče o pacienty s diabetem a zlepšování podmínek poskytovatelů zdravotní péče v oboru diabetologie;
b) obhajování, prosazování a naplňování zájmů a potřeb pacientů s diabetem v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v České republice, s mezinárodními institucemi, poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami.

§ 5
Spolek zejména:
a) navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch pacientů s diabetem a posuzuje návrhy opatření týkajících se medicínských a sociálních potřeb pacientů s diabetem, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi,
b) sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch pacientů s diabetem, vyplývajících z mezinárodních závazků i norem České republiky, v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
c) podílí se na vypracování a realizaci dlouhodobých koncepcí a programů péče o pacienty s diabetem (prevence, diagnostika a terapie diabetu),
d) podporuje edukaci pacientů s diabetem a postgraduální výchovu lékařů v diabetologii, včetně účasti na mezinárodních vědeckých akcích,
e) zajišťuje edukaci stávajících a budoucích edukátorů pacientů s diabetem z řad středního zdravotnického personálu,
f) ve spolupráci se sdělovacími prostředky zajišťuje osvětovou činnost o diabetu, která směřuje ke zvýšené vnímavosti společnosti vůči potřebám pacientů s diabetem,
g) vydává periodické i neperiodické publikace, pořádá konference, semináře a další akce týkající se zlepšování péče o pacienty s diabetem,
h) zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi diabetu,
i) spolupracuje s ostatními odbornými subjekty při řešení odborné diabetologické problematiky a podmínek poskytování zdravotní péče v diabetologii v České republice.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

§ 6

Členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku. Členství ve spolku neomezuje právo být členem dalších seskupení na národní i mezinárodní úrovni.

§ 7

(1) Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí za člena na základě písemné přihlášky.

(2) Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného projevu vůle člena o vystoupení ze spolku prezidiu či prezidentovi spolku,
b) dnem rozhodnutí prezidia o vyloučení člena z důvodu neplnění členských povinností,
c) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené prezidiem dodatečně ve výzvě k zaplacení obsahující upozornění na tento důsledek,
d) dnem úmrtí člena – fyzické osoby či dnem zániku člena – právnické osoby.

§8
(1) Právem člena je:
a) být informován o činnosti spolku a podílet se na jeho aktivitách,
b) kandidovat a navrhovat kandidáty do orgánů spolku,
c) podílet se na formulování a realizaci politiky spolku ve prospěch diabetiků,
d) podávat náměty k činnosti spolku či jeho jednotlivých orgánů.

(2) Povinností člena je:
a) obhajovat a prosazovat zájmy pacientů s diabetem v České republice,
b) podílet se dle svých možností na plnění účelu spolku,
c) platit členské příspěvky.

ORGÁNY SPOLKU

§ 9
(1) Orgány spolku jsou:
a) republikové shromáždění (nevolený orgán),
b) prezidium (volený orgán),
c) čestné prezidium (nevolený orgán),
d) prezident (volený orgán).

(2) Volby členů volených orgánů jsou prováděny tajnou volbou. Způsob volby upravují jednací a volební řád.

(3) Funkční období členů volených orgánů je pětileté. V případě  ukončení členství člena voleného orgánu v příslušném orgánu před vypršením jeho mandátu je na jeho místo zvolen nový člen orgánu na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období. V případě že bude souběžně ukončeno členství všech členů voleného orgánu, jsou noví členové zvoleni na nové pětileté období.

(4) Funkční období členů nevolených orgánů není omezeno, vznik a zánik jejich členství upravují příslušná ustanovení těchto stanov.

(5) V případě odstoupení člena orgánu končí jeho členství v orgánu dnem uvedeným v písemné rezignaci, nejdříve však dnem doručení projevu vůle o odstoupení člena orgánu prezidiu či prezidentovi.

(6) Funkční období všech členů volených orgánů spolku končí dnem voleb nových členů těchto volených orgánů na republikovém shromáždění, jehož předmětem je volba nových členů volených orgánů z důvodu konce funkčního období.

REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

§ 10

(1) Republikové shromáždění je kolektivním a nejvyšším orgánem spolku. Účastní se ho členové spolku – fyzické osoby a zástupci členů spolku – právnických osob. Každá právnická osoba je na něm zastoupena jedním delegátem s jedním hlasem.

(2) Delegátem právnické osoby je její statutární orgán nebo jím písemně pověřený zástupce.

(3) Republikové shromáždění se schází nejméně jednou ročně.

(4) Republikové shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů spolku.

§ 11

Republikové shromáždění zejména:
a) určuje strategické cíle spolku a způsoby jejich prosazování,
b) určuje strategii jednání představitelů spolku na mezinárodní úrovni,
c) schvaluje stanovy a jejich změny,
d) schvaluje plán práce pro příští období a rozpočet,
e) schvaluje zprávu o činnosti,
f) schvaluje zprávu o hospodaření,
g) schvaluje vlastní jednací řád,
h) volí a odvolává členy prezidia,
i) jmenuje na návrh prezidia členy čestného prezidia,
j) rozhoduje o zániku spolku a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace,
k) projednává a bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření,
l) zřizuje a ruší Výroční cenu Diabetické asociace ČR a schvaluje její statut,
m) na návrh dotčeného člena spolku přezkoumává rozhodnutí prezidia o vyloučení člena spolku.

§ 12

Republikové shromáždění svolává prezident písemně doporučenými dopisy nebo elektronickou poštou na adresy členů 14 dnů před termínem konání. Přílohou pozvánek jsou zásadní podkladové materiály pro jednání republikového shromáždění. O změně či doplnění programu svého jednání může republikové shromáždění rozhodnout způsobem dle § 13 těchto stanov při samotném jednání.

§ 13

(1) O návrzích usnesení rozhoduje republikové shromáždění hlasováním.

(2) K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů či jejich delegátů.

(3) Byly-li k návrhu předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje.

(4) Hlasování je veřejné nebo tajné.

(5) Tajné hlasování se uplatní vždy, usnese-li se na tom republikové shromáždění.

PREZIDIUM

§ 14

(1) Prezidium v období mezi republikovými shromážděními iniciuje, koordinuje, realizuje a kontroluje naplňování účelu spolku. O výsledcích své činnosti informuje republikové shromáždění.

(2) Prezidium, které je kolektivním orgánem, je sedmičlenné a jeho členy volí republikové shromáždění tajným hlasováním dle volebního řádu. Ze svého středu volí prezidium prezidenta a viceprezidenta.

(3) Prezidium navrhuje republikovému shromáždění kandidáty na členy čestného prezidia spolku.

(4) Prezidium uděluje Výroční cenu Diabetické asociace ČR dle statutu této ceny.

(5) Prezidium dále:
a) připravuje podklady pro jednání republikového shromáždění,
b) plní úkoly uložené republikovým shromážděním,
c) zřizuje a ruší expertní skupiny pro řešení aktuálních úkolů asociace,
d) určuje výši, splatnost a způsob úhrady členského příspěvku a toto písemně oznamuje
členům spolku,
e) zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

PREZIDENT A VICEPREZIDENT

§ 15

(1) Prezident je individuálním orgánem.

(2) Prezident je statutárním orgánem spolku.

(3) Prezident:
a) zastupuje spolek navenek,
b) jedná jménem spolku při naplňování jeho účelu,
c) svolává a řídí republikové shromáždění a prezidium,
d) se souhlasem prezidia jmenuje a odvolává tajemníka spolku.

(4) Viceprezident zastupuje prezidenta v době, kdy tento nemůže vykonávat svoji funkci, a to v plném rozsahu. Viceprezident je volen na období 5 let

ČESTNÉ PREZIDIUM

§ 16

(1) Čestné prezidium je kolektivním orgánem.

(2) Členem čestného prezidia může být jmenován ten, jehož zásluhy o rozvoj péče o pacienty s diabetem jsou dlouhodobé, průkazné a všeobecně uznávané.

(3) Jmenování za člena čestného prezidia schvaluje nadpoloviční většina členů spolku.

(4) Čestné prezidium volí ze svého středu čestného prezidenta spolku.

(5) Čestné prezidium je oprávněno:
a) vyjadřovat se k naplňování účelu spolku,
b) navrhovat prezidiu a republikovému shromáždění opatření ke zlepšení způsobu naplňování účelu spolku,
c) navrhovat prezidiu osobu auditora, který ověří hospodaření spolku v příslušném kalendářním roce,
d) vznášet vůči prezidiu dotazy ohledně jeho činnosti, na které je prezidium povinno reagovat v přiměřené lhůtě,
e) navrhovat prezidiu body k projednání na republikovém shromáždění,
f) navrhovat prezidiu laureáty Výroční ceny Diabetické asociace ČR,
g) nejvýše jednou za kalendářní rok požádat prezidenta o svolání mimořádného republikového shromáždění k projednání zásadních otázek činnosti spolku, republikové shromáždění pak musí být svoláno ve lhůtě 60-ti dnů od doručení žádosti.

(6) Čestné prezidium se schází a jedná dle potřeby.

(7) Čestné prezidium rozhoduje většinou svých členů.

TAJEMNÍK

§ 17

Tajemník spolku:
a) zabezpečuje realizaci usnesení republikového shromáždění a prezidia,
b) koordinuje činnost expertních skupin,
c) zabezpečuje administrativní chod spolku,
d) plní další úkoly uložené prezidentem.

EXPERTNÍ Skupiny

§ 18

(1) K řešení odborných úkolů působí v rámci spolku stálé nebo dočasné expertní skupiny. Jsou zřizovány a rušeny prezidiem.

(2) Členové jsou jmenováni a odvoláváni prezidentem na návrh členů spolku.

(3) Činnost expertních skupin koordinuje a administrativně zajišťuje tajemník spolku.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

§ 19

(1) Majetek spolku je získáván především z členských příspěvků, darů, dotací a výnosů z vlastního jmění spolku.

(2) Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem schvalovaným republikovým shromážděním.

(3) Roční přehled o hospodaření předkládá prezident ke schválení republikovému shromáždění.

(4) Hospodaření spolku podléhá každoročnímu auditu. Zprávu auditora předkládá prezident republikovému shromáždění.

(5) V případě zániku spolku po vyrovnání všech závazků rozhodne republikové shromáždění na návrh prezidia o předání zůstatku majetku ve prospěch pacientů s diabetem v České republice.

________________________________________________________________________________

Stanovy byly projednány a schváleny na 12. republikovém shromáždění spolku dne 26. 1. 2015.