Projekt Pracovní skupina OSDA

Pracovní skupina OSDA

Na základě smlouvy o součinnosti uzavřené dne 30. 11. 2011 mezi Diabetickou asociací České republiky (dále jen „DAČR“) a Občanským sdružením ambulantních diabetologů (dále jen „OSAD“) byla ustavena pracovní skupina pro vytvoření organizačních a ekonomických předpokladů pro implementaci doporučených diabetologických postupů v praxi (dále jen „Pracovní skupina OSDA“).

Oblasti zájmu

Mezi hlavní oblasti zájmu Pracovní skupiny OSDA patří:

  • Koordinace postupu při jednání s plátci zdravotní péče a spolupráce v oblasti dohodovacího řízení;

  • Spolupráce v jednání o pozici oboru diabetologie s Ministerstvem zdravotnictví, jakožto resortním ústředním orgánem státní správy, naplňování Národního diabetologického programu;

  • Spolupráce v rámci relevantní legislativní a ekonomické činnosti a spolupráce v oblasti vzdělávání členských základen OSAD a DAČR.

Výše uvedené způsoby součinnosti by měly umožnit naplnění širšího cíle činnosti Pracovní skupiny OSDA, kterým je rozvoj oboru diabetologie v České republice a s tím související zvyšování kvality zdravotní péče pro diabetické pacienty a zlepšování podmínek poskytovatelů zdravotní péče v oboru diabetologie.

Složení Pracovní skupiny OSDA

Pracovní skupina OSDA se skládá ze 4 členů, z nichž 2 deleguje DAČR a 2 deleguje OSAD. Za DAČR byl do Pracovní skupiny OSDA jmenován Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a Ing. Vladimír Horák, za OSAD byla jmenována paní MUDr. Eva Račická a MUDr. Karel Křen.

Nástroje Pracovní skupiny OSDA

Mezi nástroje Pracovní skupiny OSDA pro naplnění cílů spolupráce patří zejména:

  • Vytvoření platformy vzájemného sdílení informací

Tato oblast je zaměřena zejména na výměnu zkušeností spojených s ekonomickými aspekty provozu diabetologických ambulancí, stejně jako na systematické poskytování informací a výklad nových právních předpisů, mimo jiné prostřednictvím pravidelných měsíčních informačních newsletterů a pořádání seminářů a workshopů reagujících na aktuální problematiku poskytování zdravotních služeb.

  • Administrativní a právní pomoc

Administrativní a právní pomoc je k dispozici poskytovatelům zdravotní péče v oboru diabetologie, kteří jsou členy DAČR a OSAD. Spočívá zejména v bezplatném poradenství a přímé podpoře v oblastech zdravotnické legislativy a aplikaci těchto předpisů v praxi, problematiky úhrad zdravotní péče a regulačních mechanismů zdravotních pojišťoven, právních forem poskytovatelů zdravotní péče – změny právní formy, prodeje a převodu poskytovatelů zdravotních služeb, získávání a změny oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nasmlouvání nových výkonů a v dalších oblastech potřebných k právně správnému a ekonomicky efektivnímu poskytování zdravotních služeb v našem oboru. Právní poradenství je zajištěno Advokátní kanceláří Panýr, se kterou DAČR i OSAD dlouhodobě spolupracují.

Jsme přesvědčeni, že je v našich společných silách dosáhnout naplnění výše uvedených cílů Pracovní skupiny OSDA a tím postupně přispívat ke zlepšování podmínek a postavení poskytovatelů v oboru diabetologie a tím i pacientů s diabetem v systému zdravotnictví České republiky.

Dovolujeme si Vás vyzvat ke spolupráci na činnosti Pracovní skupiny OSDA a těšíme se na Vaše připomínky, návrhy a komentáře k její činnosti.

S úctou a pozdravem

Pracovní skupina OSDA

KONTAKT

pracovni.skupina@dacr.net

fax.: + 420 224 434 019

adresa: Diabetická asociace České republiky,

V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00 Praha 5

Archiv vydání OSAD je zde.