Časná diagnostika renálního postižení u pacientů s diabetem IDN

Cíl projektu:

Prevalence (incidence) diabetické nefropatie u pacientů s diabetem 1. a 2. typu v ČR

Cíle vedlejší:
 • profil terapie u pacientů s již známou IDN
 • efektivita aktivní depistáže IDN v podmínkách ČR (farmakoekonomika)
 • návrh doporučení pro efektivní depistáž IDN
 • sledování a vyhodnocení výsledku implementace doporučených postupů u pacientů s recentním záchytem IDN
Zdůvodnění projektu:

Počet vyšetření mikroalbuminurie v ČR neodpovídá doporučeným postupm. Včasné odhalení IDN umožňuje cílenou prevenci pokročilých stádií diabetické nefropatie.

Metodika projektu:
 • návrh protokolu a jeho oponentura
 • návrh vlastní realizace projektu a ekonomická kalkulace
 • definování ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 1. typu, DM 2. typu, predefinovaná kritéria pro soubor pacientů, u nichž má vyšetření smysl (horní věková hranice apod.)
 • podrobná edukace lékařů a SZP
 • edukace pacientů
 • data ze vstupní návštěvy, pak kontrola  po 3 měsících u pacientů s pozitivním nálezem, příp. ještě po 12 měsících
Časový plán projektu:

Během 3 měsíců by měli být vyšetřeni v ideálním případě všichni pacienti mladší 65 let, kteří v tomto období dorazí na svou pravidelnou kontrolní návštěvu. Ti, kterým bude papírkovým testem prokázán v moči albumin, budou následně zkontrolováni po 3 měsících (po našich zkušenostech z ambulancí, kde již projekt probíhá, se jedná o méně než 1/5 pacientů), příp. po 1 roce, pokud budou pozitivní na mikroalbuminurii i po 3 měsících. Retrospektivně bude vyhodnocen efekt změn terapie podle doporučených postupů.

Výsledek vyšetření spolu se základními anamnestickými údaji (viz dále) se zapíše do elektronického formuláře, který bude přístupný na webových stránkách projektu (chráněn uživatelským jménem a heslem příslušného centra (ambulance).

První fáze:

 • vlastní realizace projektu – prosinec 2011-březen 2012
 • vyhodnocení a závěry – duben-květen 2012
 • uzavření projektu závěrečná zpráva –  květen-červen 2012
 • publikace výsledků do poloviny roku 2012

Druhá fáze:

 • pro soubor s pozitivní mikroalbuminurií bude sériově posunuta o 12 měsíců
Doplňující informace:

Poznámky k protokolu

 • vyšetření vzorku moči proužkem v ambulanci
 • zaznamenaní do protokolu budou všichni, kteří projdou ambulancí (při první návštěvě během stanovené periody) a jimž bude méně než 65 let prospektivní sledování – vyšetření těch, kteří měli pozitivitu ověřenou v laboratoři za 3 – 12 měsíců (se záznamem výsledku a změny medikace)

V protokolu bude zaznamenáno:

 • věk, doba trvání diabetu, pohlaví, typ diabetu, poslední hodnota glykovaného hemoglobinu, kreatininu v séru, váha, výška, krevní tlak, výsledky vyšetření (pokud byla v laboratoři, pokud ne, pak výsledek proužkem a následně v laboratoři, medikace antidiabetická, antihypertenzivní (preparáty a dávka)

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

dacr-projekt-casna_diagnostika_renalniho_postizeni_u_pacientu_s_diabetem_idn