„Projekt READER – Screening diabetické retinopatie v denní praxi u ambulantních očních lékařů.“

Cíl hlavní:

screening DR a jejích komplikací a následná analýza dat o epidemiologii a klasifikaci

Cíle vedlejší:

 • zlepšení péče o pacienty s diabetem
 • epidemiologické informace o prevalenci DR
 • charakteristika pacientů s DR
 • doporučení pro aktivní depistáž pacientů s DR
 • zlepšení péče o pacienty s diabetes mellitus a chronickými komplikacemi
 • zlepšení životní prognózy

Popis projektu:

 S ohledem na závažnost problematiky terapie diabetu a jeho komplikací a ve vztahu k Národnímu diabetologickému programu byla identifikována oblast péče, v níž by bylo možno dosáhnout zlepšení výsledů léčby diabetes mellitus a jeho komplikací. Diabetická retinopatie představuje v České republice, společně s diabetickou nefropatií, nejčastější komplikaci diabetu. Počet pacientů s diabetickou retinopatií i přes zlepšující se léčbu diabetu nadále roste a v roce 2011 bylo dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky v ČR celkem celkem 99.779 pacientů s DR. Přesnější data o této komplikaci diabetu jako jsou její klasifikace a epidemiologie v ČR dosud chybějí.

Z výše uvedených důvodů bychom rádi uspořádali pilotní projekt zahrnující 2 regiony v České republice. V každém regionu by byla vytvořena (z již stávajících oftalmologických pracovišť) síť spolupracujících pracovišť dvojího typu:

a)      Diagnostické “reading” centrum (vždy 1 v regionu) – toto centrum bude vyhodnocovat OCT snímky. Zpravidla by se jednalo o oční kliniku ve fakultní nemocnici způsobilou pro provádění a analýzu OCT snímků. Hodnocení snímků bude provádět lékař, jeho čas bude přiměřeně hrazen z prostředků grantu v závislosti na počtu vyhodnocených pacientů. Zhodnocení jednoho snímku trvá lékaří cca 15 min.

b)     Ambulantní oftalmolog (zpravidla 4-6 v 1 regionu) – tato pracoviště by měla k dispozici OCT přístroj. Každé pracoviště cca 1 týden, kdy by lékař prováděl snímání OCT záznamů u svých pacientů s DR. Toto vyšetření nebude hrazeno z prostředků grantu. Po jednom týdnu bude OCT zařízení předáno dalšímu pracovišti. Výběr pracovišť bude proveden podle blízkosti a spádovosti pacientů do “reading” centra. Údaje budou předány do “reading” centra.

Metodika

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Ustanovení pracovišť – “reading” center
 • Oslovení odborných ambulancí oftalmologických ve spádové oblasti „reading” centra, předpoklad je 4 – 6 ambulancí na jedno centrum
 • Seznámení s projektovou dokumentací, proškolení v technologii zacházení s OCT
 • Aktivní pozvání pacientů s diagnózou diabetes mellitus k preventivní prohlídce – screening DR z databáze daných pracovišť
 • Pacienti s diagnózou DR stanovenou na základě vyšetření OCT budou odesláni k verifikaci diagnózy a k další terapii v souladu s běžnou lékařskou praxí do spádového centra
 • Vyhodnocení projektu – statistická analýza
 • Publikace výsledků projektu (pouze anonymizovaná data) na webových stránkách asociace

Předpokládáme, že bude celkově vyšetřeno 400 – 600 rizikových pacientů.

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 10/13 až 12/13
 • vlastní realizace projektu 01/14 – 12/14
 • vyhodnocení a závěry 01/14
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 03/15

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

 prezident Diabetické asociace ČR