STRATIFIC

„ProSpekTivní observační pRojekt posouzení korelace mezi hladinou C-Peptidu a zvolenou přidanou Antidiabetickou Terapií z lékových skupin DPP 4 Inhibitorů, GLP1 analog, kombinací GLP1 analoga s bazálním inzulínovým analogem, inzulínovou terapií bazálním analogem, intenziFikovaným Inzulinovým režimem u nedostatečné kompenzovaných paCientů s diabetem 2. typu– STRATIFIC

Cíl hlavní
Získání informací o tom, jakým způsobem ovlivňuje rutinní znalost počáteční hladiny C peptidu terapeutické
rozhodování diabetologů a volbu léčivého přípravku z konkrétních terapeutických skupin pro zlepšení
kompenzace nedostatečně kompenzovaných (HbA1c nad 60 mmol/mol) pacientů s diabetem pacientů s diabetem
2. typu.

Cíl vedlejší
Alternativní využití stanovení stanovení C – peptidu POCT metodou v podmínkách ambulantní diabetologie v
rutinní klinické praxi. Sledování vývoje HbA1c v horizontu 6 měsíců od počátku observace ve vztahu
k vstupním hladinám C peptidu a terapeutické strategii.

Metodika

  • definování ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
  • vybavení ambulancí přístroji SelexOn pro stanovení C – peptidu. Zaučení personálu
  • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, pacienti se změřenou glykémií nalačno a HbA1c nad 60 mmol/mol)
  • podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu o vlastním projektu a záznamu získaných anonymizovaných dat do elektronického databázového systému
  • statistická analýza získaných data zhodnocení korelace, C – peptidu a zvolené nově přidané farmakoterapie, dále pak a hodnot HbA1c, C – peptidu na konci projektu

Časový plán projektu

  • přípravná fáze – 12/14 – 02/15
  • vlastní realizace projektu 02/15 – 07/16
  • vyhodnocení a závěry 08/16 – 10/16
  • uzavření projektu závěrečná zpráva 11/16
  • publikace výsledků 12/16

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA prezident Diabetické asociace ČR

STRATIFIC Metodika ke stažení ve formátu PDF