STRATIFIC 2

„Prospektivní observační projekt posouzení korelace mezi hladinou C-Peptidu a zvolenou přidanou antidiabetickou terapií z lékových skupin DPP 4 inhibitorů, GLP1 analog, kombinací GLP1 analoga s bazálním inzulínovým analogem, inzulínovou terapií bazálním analogem, inzulínovou terapií bolusovým analogem a intenzifikovaným inzulinovým režimem u nedostatečné kompenzovaných pacientů s diabetem 2. typu – STRATIFIC 2

Cíl hlavní

Získání informací o tom, jakým způsobem ovlivňuje rutinní znalost počáteční hladiny C peptidu terapeutické rozhodování diabetologů a volbu léčivého přípravku z konkrétních terapeutických skupin pro zlepšení kompenzace nedostatečně kompenzovaných (HbA1c nad 60 mmol/mol) pacientů s diabetem pacientů s diabetem 2. typu.
Cíl vedlejší

Alternativní využití stanovení stanovení C – peptidu POCT metodou v podmínkách ambulantní diabetologie v rutinní klinické praxi. Sledování vývoje HbA1c v horizontu 6 měsíců od počátku observace ve vztahu k vstupním hladinám C peptidu a terapeutické strategii.

Metodika

 • definování nových ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • kontaktování již spolupracujících ambulancí na projektu STRATIFIC a jejich oslovení v rámci následovné spolupráce na projektu STRATIFIC 2
 • vybavení nových ambulancí přístroji SelexOn pro stanovení C – peptidu. Zaučení personálu
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, bolusovém inzulínu, pacienti se změřenou glykémií nalačno a HbA1c nad 60 mmol/mol)
 • podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu o vlastním projektu a záznamu získaných anonymizovaných dat do elektronického databázového systému
 • statistická analýza získaných data zhodnocení korelace, C – peptidu a zvolené nově přidané farmakoterapie, dále pak a hodnot HbA1c, C – peptidu na konci projektu

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 12/15 – 03/16
 • vlastní realizace projektu 04/16 – 06/17
 • vyhodnocení a závěry 07/17 – 09/17
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 10/17
 • publikace výsledků 12/17

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR

Dokument ke stažení ve formátu PDF