HOSPITAL

Cíl hlavní

 • zhodnocení způsobu a intenzifikace u pacientů hospitalizovaných pro dekompenzaci DM a nově léčených inzulínem

Cíle vedlejší

 • struktura pacientů indikovaných k léčbě a hospitalizaci
 • podrobný popis souboru z hlediska antropometrických a laboratorních dat
 • vyhodnocení korelace základních dat se způsobem léčby inzulinem a dávkami inzulinu
 • zhodnocení lokálních rozdílů v délce hospitalizace nutné pro nastavení léčbě inzulinem
 • zhodnocení vztahu terapie před hospitalizací k výsledkům léčby inzulínem během hospitalizace

Metodika

 • definování zdravotnických zařízení účastnících se projektu a jejich oslovení
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, pacienti se změřenou glykémií nalačno)
 • podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu
 • konsekutivní zařazení pacientů, jejíž hlavní indikace pro přijetí je dekompenzace DM indikující převedení na terapii inzulínem
 • záznam dat ze vstupní návštěvy, následně pak návštěv po třech a šesti měsících
 • zhodnocení konečné dávky inzulínu a výběr inzulinového režimu před propuštěním ve vztahu k aktuálním hodnotám glykémie

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 09/14 – 06/15
 • vlastní realizace projektu 07/15 – 12/16
 • vyhodnocení a závěry 01/17 – 02/17
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 03/17
 • publikace výsledků 08/17

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR

Metodika HOSPITAL ve formátu PDF

Statisticka_zprava_HOSPITAL_ve formátu PDF